CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      NHÀ MÁY ĐƯỜNG KHÁNH HÒA Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
            ***************** *****************


THÔNG BÁO
"V/v: CCS mía nhập bình quân hàng ngày vụ mía 2018-2019"

            Hiện nay Nhà máy Đường Khánh Hòa đang vào vụ sản xuất mía 2018-2019 . Để bà con nông dân trồng mía biết rõ về CCS bình quân nhập về Nhà máy, Nhà máy Đường Khánh Hòa thông báo CCS bình quân cập nhật mới nhất ngày 15/08/2018 như sau:

STTVùng MíaCCS mía nhập bình quân theo ngàyTỷ lệ rác bình quân gia quyềnGhi Chú
1   Baùc AÙi 9.83 6.45
2   Cam Laâm 10.20 6.82
3   Cam Ranh 10.30 7.31
4   Dieân Khaùnh 10.19 6.95
5   Gia Lai 9.84 6.67
6   Khaùnh Sôn 9.73 7.51
7   Khaùnh Vónh 9.71 6.76
8   Mñraêk 9.88 6.19
9   Ninh Hoøa 1 9.51 5.56
10   Ninh Hoøa 2 9.40 5.12
11   Ninh Sôn 9.74 4.59
12   Soâng Hinh 10.09 7.84
     
CCS Bình quân: 9.87
Trang 1/1

Nhà máy Đường thông báo cho tất cả các hộ nông nghiệp trồng mía được biết.
Cam Lâm, ngày ....... tháng ....... năm .......            
PHÒNG NGUYÊN LIỆU                  
 <<  Về trang chủ