CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      NHÀ MÁY ĐƯỜNG KHÁNH HÒA Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
            ***************** *****************


THÔNG BÁO
"V/v: CCS mía nhập bình quân hàng ngày vụ mía 2017-2018"

            Hiện nay Nhà máy Đường Khánh Hòa đang vào vụ sản xuất mía 2017-2018 . Để bà con nông dân trồng mía biết rõ về CCS bình quân nhập về Nhà máy, Nhà máy Đường Khánh Hòa thông báo CCS bình quân cập nhật mới nhất ngày 21/05/2018 như sau:

STTVùng MíaCCS mía nhập bình quân theo ngàyTỷ lệ rác bình quân gia quyềnGhi Chú
1   Baùc AÙi 9830.00 6455.00
2   Cam Laâm 1019.00 6719.00
3   Cam Ranh 1032.00 7155.00
4   Dieân Khaùnh 1019.00 6548.00
5   Gia Lai 9730.00 6214.00
6   Khaùnh Sôn 1018.00 7845.00
7   Khaùnh Vónh 9720.00 6659.00
8   Mñraêk 9850.00 5840.00
9   Ninh Hoøa 1 9460.00 5477.00
10   Ninh Hoøa 2 9360.00 4993.00
11   Ninh Sôn 9740.00 4571.00
12   Soâng Hinh 9950.00 7595.00
     
CCS Bình quân: 6810.67
Trang 1/1

Nhà máy Đường thông báo cho tất cả các hộ nông nghiệp trồng mía được biết.
Cam Lâm, ngày ....... tháng ....... năm .......            
PHÒNG NGUYÊN LIỆU                  
 <<  Về trang chủ